Thông báo điều hành nội bộ

Trường Đại học Luật Hà Nội triển khai xét tặng Kỷ niệm Chương Vì sự nghiệp Giáo dục và KNC Vì sự nghiệp Tư pháp năm 2022
Trường Đại học Luật Hà Nội triển khai xét tặng Kỷ niệm Chương Vì sự nghiệp Giáo dục và KNC Vì sự nghiệp Tư pháp năm 2022
 
Triển khai rà soát Danh mục vị trí việc làm, Bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm
Triển khai rà soát Danh mục vị trí việc làm, Bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm
 
Thông báo thi tuyển chức danh Phó Chánh Văn phòng Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam
Triển khai Công văn số 2429/BTP-TCCB ngày 06/7/2020 của Bộ Tư pháp về việc thông báo thi tuyển chức danh Phó Chánh Văn phòng Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam
 
Thông báo về việc xét tặng giải thưởng Bảo Sơn năm 2020!
Thông báo về việc xét tặng giải thưởng Bảo Sơn năm 2020!
 
Kế hoạch triển khai xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT lần thứ 15 năm 2020
Kế hoạch triển khai xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT lần thứ 15 năm 2020
 
Thông báo về việc thí điểm chấm công bằng hệ thống chấm công điện tử
Thông báo về việc thí điểm chấm công bằng hệ thống chấm công điện tử
 
Thông báo triển khai xét tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Tư pháp năm 2018
Thông báo triển khai xét tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Tư pháp năm 2018
 
Đăng ký thi tuyển 03 chức danh Trưởng phòng của Ban Tổ chức Trung ương
Đăng ký thi tuyển 03 chức danh Trưởng phòng của Ban Tổ chức Trung ương
 
Thông báo về đăng ký thi tuyển Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ NN&PTNT
Thông báo về đăng ký thi tuyển Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ NN&PTNT
 
Công văn triển khai góp ý Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học
Thực hiện Công văn số 5443/BGDĐT-GDĐH ngày 16 tháng 11 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc góp ý Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học (Dự thảo Luật), Trường Đại học Luật Hà Nội đề nghị thủ trưởng các đơn vị thuộc Trường triển khai rộng rãi, nghiêm túc việc góp ý Dự thảo Luật cụ thể như sau:
 
Thông báo về việc nâng bậc lương trước thời hạn năm 2018 đối với công chức, viên chức, người lao động của Trường
Thông báo về việc nâng bậc lương trước thời hạn năm 2018 đối với công chức, viên chức, người lao động của Trường
 
Thông báo về việc kê khai tài sản, thu nhập năm 2017
Thông báo về việc kê khai tài sản, thu nhập năm 2017
 
Công văn đánh giá, phân loại viên chức, người lao động; cập nhật, bổ sung hồ sơ công chức, viên chức năm 2017
Công văn đánh giá, phân loại viên chức, người lao động; cập nhật, bổ sung hồ sơ công chức, viên chức năm 2017
 
Thông báo đăng ký xét tặng kỷ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục
Thông báo đăng ký xét tặng kỷ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục
 
Thông báo về việc đăng ký nhu cầu mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn TP. Hà Nội
Thông báo về việc đăng ký nhu cầu mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn TP. Hà Nội
 
Triển khai Đề án kiện toàn cơ cấu tổ chức, hoạt động của các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp theo Nghị định số 96/2017/NĐ-CP
Ngày 05/10/2017, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Đề án kiện toàn cơ cấu tổ chức, hoạt động của các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp theo Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16/8/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp, thực hiện Công văn số 614/TCCB-TCBM ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Tư pháp về việc triển khai thực hiện Đề án, Trường Đại học Luật Hà Nội đề nghị thủ trưởng các đơn vị phổ biến, quán triệt các nội dung của Đề án đến toàn thể viên chức, người lao động của đơn vị.
 
Thông báo triển khai lập Danh sách đối tượng tinh giản biên chế 6 tháng đầu năm 2018
Thông báo triển khai lập Danh sách đối tượng tinh giản biên chế 6 tháng đầu năm 2018
 
Thông báo về việc tập huấn xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2017
Thông báo về việc tập huấn xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2017
 
Thông báo về nghỉ lễ Quốc khánh năm 2017
Thông báo về nghỉ lễ Quốc khánh năm 2017
 
Công văn triển khai việc xây dựng và hoàn thiện Cổng Thông tin điện tử
Công văn triển khai việc xây dựng và hoàn thiện Cổng Thông tin điện tử