Tổ chức bộ máy

Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học Luật Hà Nội
Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Quy chế về công tác văn thư, lưu trữ của Trường Đại học Luật Hà Nội
Quy chế về công tác văn thư, lưu trữ của Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Quyết định 3074/QĐ-ĐHLHN về việc ban hành Quy định về soạn thảo, thẩm định và ban hành văn bản hành chính của Trường Đại học Luật Hà Nội
Quyết định 3074/QĐ-ĐHLHN về việc ban hành Quy định về soạn thảo, thẩm định và ban hành văn bản hành chính của Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Quyết định Phân cấp quản lý các hoạt động chuyên môn đối với Phân hiệu Trường Đại học Luật Hà Nội tại Đắk Lắk
Quyết định Phân cấp quản lý các hoạt động chuyên môn đối với Phân hiệu Trường Đại học Luật Hà Nội tại Đắk Lắk
 
Quyết định phân cấp Quản lý viên chức, người lao động của Phân hiệu Trường Đại học Luật Hà Nội tại tỉnh Đắk Lắk
Quyết định phân cấp Quản lý viên chức, người lao động của Phân hiệu Trường Đại học Luật Hà Nội tại tỉnh Đắk Lắk
 
Quy chế tổ chức và hoạt động của Phân hiệu Trường Đại học Luật Hà Nội tại tỉnh Đắk Lắk
Quy chế tổ chức và hoạt động của Phân hiệu Trường Đại học Luật Hà Nội tại tỉnh Đắk Lắk
 
Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Khoa học và Đào tạo
Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Khoa học và Đào tạo
 
Quy chế Phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Trường Đại học Luật Hà Nội
Quy chế Phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Trường Đại học Luật Hà Nội
Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Quy chế làm việc của Trường Đại học Luật Hà Nội
Quy chế làm việc của Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Quyết định 868/QĐ-BTP quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Luật Hà Nội
Quyết định 868/QĐ-BTP quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Bản quy định nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị thuộc Trường Đại học Luật Hà Nội
Bản quy định nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị thuộc Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Quy chế tạm thời về tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Luật Hà Nội
Quy chế tạm thời về tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Luật Hà Nội