Thông báo triển khai xét tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Tư pháp năm 2018

Đăng vào 02/07/2018 12:58

Kính gửi các đơn vị thuộc Trường,

Phòng Tổ chức cán bộ gửi các đơn vị  Công văn triển khai xét tặng kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Tư pháp năm 2018. 

Đề nghị các đơn vị triển khai, lập danh sách và gửi hồ sơ theo hướng dẫn về Phòng Tổ chức cán bộ chậm nhất là ngày 12/07/2018 (thứ Năm). 

Sau thời hạn này, các đơn vị không nộp danh sách coi như không có viên chức đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp” năm 2018. 

Các văn bản triển khai, biểu mẫu được gửi kèm theo email này, được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử và đã chuyển tới đơn vị theo đường công văn. 

Xem Công văn của Trường: Tại đây

Xem Công văn của Bộ Tư pháp: TẠI ĐÂY
Xem Thông tư 06/TT-BTP: TẠI ĐÂY

Xem Biểu mẫu 02: TẠI ĐÂY

Xem Biểu mẫu 03: TẠI ĐÂY