Thông báo về việc kê khai tài sản, thu nhập năm 2017

Đăng vào 21/11/2017 17:46

Thông báo về việc kê khai tài sản, thu nhập năm 2017

Xem Thông báo: TẠI ĐÂY

Xem Danh sách viên chức phải kê khai: TẠI ĐÂY

Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập: TẠI ĐÂY

Mẫu Kê khai tài sản, thu nhập: TẠI ĐÂY