Đào tạo, bồi dưỡng

Quy chế đào tạo, bồi dưỡng viên chức, người lao động Trường Đại học Luật Hà Nội
Quy chế đào tạo, bồi dưỡng viên chức, người lao động Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Quyết định số 4090/QĐ-ĐHLHN về việc ban hành Quy định Tuyển chọn người học trong phạm vi Đề án nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục
Quyết định số 4090/QĐ-ĐHLHN về việc ban hành Quy định Tuyển chọn người học trong phạm vi Đề án nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục
 
Quy chế đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp
Quy chế đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp
 
Quy chế đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp
Quy chế về đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp
 
Quy chế Chọn, cử và quản lý viên chức Bộ Tư pháp đi đào tạo, bồi dưỡng
QUY CHẾ Chọn, cử và quản lý viên chức Bộ Tư pháp đi đào tạo, bồi dưỡng (Ban hành kèm theo Quyết định số 112 /QĐ-BTP ngày 14 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)