Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới

Đăng vào 03/08/2022 10:10

Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới

  • TRÍCH YẾU:Về tăng cường củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới
  • SỐ HIỆU:21-NQ/TW
  • LOẠI VĂN BẢN:Nghị quyết
  • LĨNH VỰC:Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng
  • NGÀY BAN HÀNH:16/06/2022
  • NGÀY HIỆU LỰC:16/06/2022
  • CƠ QUAN BH:Ban Chấp hành Trung ương
  • NGƯỜI KÝ:Nguyễn Phú Trọng
  • ĐÍNH KÈM:Tải về