Công tác cán bộ

Quy chế về Chế độ tập sự đối với viên chức và Chế độ Hoàn thiện chuyên môn giảng dạy đối với viên chức, người lao động Trường Đại học Luật Hà Nội
Quy chế về Chế độ tập sự đối với viên chức và Chế độ Hoàn thiện chuyên môn giảng dạy đối với viên chức, người lao động Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Quy định tạm thời về phối hợp phân công giảng viên Phân hiệu giảng dạy tại trụ sở chính, cơ sở II và các đơn vị liên kết đào tạo của Trường
Quy định tạm thời về phối hợp phân công giảng viên Phân hiệu giảng dạy tại trụ sở chính, cơ sở II và các đơn vị liên kết đào tạo của Trường
 
Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng của Trường Đại học Luật Hà Nội
Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng của Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Quy chế thực hiện chế độ nâng bậc lương đối với viên chức của Trường Đại học Luật Hà Nội
Quy chế thực hiện chế độ nâng bậc lương đối với viên chức của Trường Đại học Luật Hà Nội (Ban hành kèm theo Quyết định số 4595 /QĐ-ĐHLHN ngày 03 tháng 11 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội)
 
Công văn về việc tăng cường quản lý việc đi nước ngoài về việc riêng của đảng viên, viên chức thuộc Trường
Văn bản tăng cường quản lý và hướng dẫn thủ tục đi nước ngoài về việc riêng của đảng viên, viên chức thuộc Trường
 
Quy định về Quy tắc ứng xử của viên chức, người lao động Trường Đại học Luật Hà Nội
Quy định về Quy tắc ứng xử của viên chức, người lao động Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Quy chế thực hiện chế độ nâng bậc lương đối với công, viên chức và người lao động của Bộ Tư pháp
Quy chế thực hiện chế độ nâng bậc lương đối với công, viên chức và người lao động của Bộ Tư pháp ban hành kèm theo Quyết định số 1496/QĐ-BTP ngày 06/7/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp
 
Quy định hướng dẫn về nhóm nghiên cứu của Trường Đại học Luật Hà Nội
Quy định hướng dẫn về nhóm nghiên cứu của Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Quy định về thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi của viên chức, người lao động của Trường Đại học Luật Hà Nội
Quy định về thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi của viên chức, người lao động của Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Quy định về chế độ thỉnh giảng, mời báo cáo viên trong Trường Đại học Luật Hà Nội
Quy định về chế độ thỉnh giảng, mời báo cáo viên trong Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Quy định về chế độ làm việc của giảng viên cơ hữu Trường Đại học Luật Hà Nội
Quy định về chế độ làm việc của giảng viên cơ hữu Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Quy định hướng dẫn về nhóm nghiên cứu (ban hành kèm theo Quyết định số 01/QĐ-ĐHLHN ngày 04 tháng 01 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội).
Quy định hướng dẫn về nhóm nghiên cứu (ban hành kèm theo Quyết định số 01/QĐ-ĐHLHN ngày 04 tháng 01 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội).
 
Phụ lục bổ sung Quyết định số 1066/QĐ-BTP ngày 11/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý trong các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp
Phụ lục bổ sung Quyết định số 1066/QĐ-BTP ngày 11/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý trong các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp
 
QUY ĐỊNH 89-QĐ/TW NĂM 2017 KHUNG TIÊU CHUẨN CHỨC DANH, ĐỊNH HƯỚNG KHUNG TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CÁC CẤP DO BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG BAN HÀNH
QUY ĐỊNH 89-QĐ/TW NĂM 2017 KHUNG TIÊU CHUẨN CHỨC DANH, ĐỊNH HƯỚNG KHUNG TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CÁC CẤP DO BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG BAN HÀNH
 
Quy chế về chế độ tập sự đối với viên chức Trường Đại học Luật Hà Nội
Quy chế về chế độ tập sự đối với viên chức Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Thông tư 06/2018/TT-BTP ngày 07/6/2018 quy định xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tư pháp"
Thông tư 06/2018/TT-BTP ngày 07/6/2018 quy định xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tư pháp"
 
Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên (Văn bản hợp nhất)
Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên (Văn bản hợp nhất)
 
Quy định về công tác cố vấn học tập của Trường Đại học Luật Hà Nội
Quy định về công tác cố vấn học tập của Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Quy định về việc kéo dài thời gian làm việc đối với giảng viên có chức danh giáo sư, phó giáo sư, có trình độ tiến sỹ
Quy định về việc kéo dài thời gian làm việc đối với giảng viên có chức danh giáo sư, phó giáo sư, có trình độ tiến sỹ