Biểu mẫu

Mẫu Hợp đồng thỉnh giảng
Mẫu Hợp đồng thỉnh giảng
 
Mẫu kê khai tài sản, thu nhập
Mẫu kê khai tài sản, thu nhập
 
Các biểu mẫu đánh giá, phân loại viên chức năm 2017
Các biểu mẫu đánh giá, phân loại viên chức năm 2017
 
Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo mẫu TK1-TS
Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo mẫu TK1-TS
 
Mẫu kê khai giờ làm việc của giảng viên năm học 2016-2017
Mẫu kê khai giờ làm việc của giảng viên năm học 2016-2017
 
Mẫu Lý lịch viên chức - Mẫu số 02
Mẫu Lý lịch viên chức - Mẫu số 02
 
MẪU PHIẾU BỔ SUNG LÍ LỊCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC - Mẫu 4a-BNV/2007
MẪU PHIẾU BỔ SUNG LÍ LỊCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
 
Mẫu Sơ yếu lý lịch cán bộ, công chức - Mẫu 2C-BNV/2008
Mẫu Sơ yếu lý lịch cán bộ, công chức - Mẫu 2C-BNV/2008
 
MẪU PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN CÁN BỘ
MẪU PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN CÁN BỘ