Triển khai rà soát Danh mục vị trí việc làm, Bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm

Đăng vào 17/06/2021 16:52

Thực hiện Kế hoạch công tác của Trường, của Hội đồng trường năm 2021 về rà soát và phê duyệt Danh mục vị trí việc làm, Bản mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm, Trường Đại học Luật Hà Nội đề nghị thủ trưởng các đơn vị tiến hành rà soát và điều chỉnh các nội dung cụ thể theo Công văn số 2099/ĐHLHN-TCCB ngày 16/6/2021 của Trường Đại học Luật Hà Nội (đính kèm theo email này)

Các văn bản hiện hành, biểu mẫu đề nghị rà soát, điều chỉnh gồm mẫu 1a, 1b, mẫu 2 và mẫu 3 được gửi kèm theo Email này. 

Văn bản đề xuất xin gửi về Phòng Tổ chức cán bộ chậm nhất là 17h00 ngày 25/6/2021 để Phòng TCCB tổng hợp, báo cáo Ban Giám hiệu.

Phòng Tổ chức cán bộ

Công văn triển khai rà soát: XEM TẠI ĐÂY

Các biểu mẫu rà soát: XEM TẠI ĐÂY