Về GS, PGS, GVCC

Thông báo lịch xét duyệt công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS 2024
Thông báo lịch xét duyệt công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS 2024
 
Văn bản hướng dẫn của Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước năm 2023
Văn bản hướng dẫn của Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước năm 2023
 
Thông báo v/v điều chỉnh Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2021
Thông báo v/v điều chỉnh Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2021
 
CV số 32/HĐGSNN v/v thông báo bổ sung, cập nhật Phụ lục II, Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg
CV số 32/HĐGSNN v/v thông báo bổ sung, cập nhật Phụ lục II, Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg
 
Thông báo triển khai thông báo lịch làm việc của HDCDGSNN và tổ chức xét đủ điều kiện chức danh GS, PGS
Thông báo triển khai thông báo lịch làm việc cua HDCDGSNN va to chuc dang ky xet du dieu kien chuc danh GS, PGS
 
Quyết định số 11/QĐ-HĐCDGSNN ngày 03 tháng 4 năm 2018 (kèm theo Danh sách được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS)
Quyết định số 11/QĐ-HĐCDGSNN ngày 03 tháng 4 năm 2018 (kèm theo Danh sách được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS)
 
Quyết định công nhận đạt chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2017
Quyết định công nhận đạt chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2017
 
Quyết định và Danh sách công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2017
Quyết định và Danh sách công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2017
 
Thông báo Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2017
Thông báo Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS
 
Hướng dẫn làm và nộp hồ sơ đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS/ PGS năm 2017
Hướng dẫn làm và nộp hồ sơ đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS/ PGS năm 2017
 
Thông báo về việc xét công nhận chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2017
Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước (HĐCDGSNN) trân trọng thông báo tới các thành viên HĐCDGS các cấp, các cơ sở giáo dục đại học và các ứng viên về việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2017 (download văn bản kèm theo tại đây).
 
Công văn Hướng dẫn thành lập HĐCDGS Cơ sở năm 2017.
Công văn số 41/HĐCDGSNN-VP (Download), ngày 31 tháng 7 năm 2017 về việc Hướng dẫn thành lập HĐCDGS Cơ sở năm 2017.
 
Văn bản hợp nhất Quy định chi tiết việc xét công nhận, hủy bỏ công nhận đạt tiêu chuẩn, bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư
Văn bản hợp nhất thông tư số 16/2009/TT-BGDĐT và thông tư số 30/2012/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo