Công tác cán bộ

Quy định về công tác cố vấn học tập của Trường Đại học Luật Hà Nội
Quy định về công tác cố vấn học tập của Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Quy định về việc kéo dài thời gian làm việc đối với giảng viên có chức danh giáo sư, phó giáo sư, có trình độ tiến sỹ
Quy định về việc kéo dài thời gian làm việc đối với giảng viên có chức danh giáo sư, phó giáo sư, có trình độ tiến sỹ
 
Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên
Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên
 
Quy định chế độ làm việc đối với Giảng viên Trường Đại học Luật Hà Nội
Quy định chế độ làm việc đối với Giảng viên Trường Đại học Luật Hà Nội