Biểu mẫu

Mẫu kê khai giờ làm việc của giảng viên năm học 2016-2017
Mẫu kê khai giờ làm việc của giảng viên năm học 2016-2017
 
Mẫu Lý lịch viên chức - Mẫu số 02
Mẫu Lý lịch viên chức - Mẫu số 02
 
MẪU PHIẾU BỔ SUNG LÍ LỊCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC - Mẫu 4a-BNV/2007
MẪU PHIẾU BỔ SUNG LÍ LỊCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
 
Mẫu Sơ yếu lý lịch cán bộ, công chức - Mẫu 2C-BNV/2008
Mẫu Sơ yếu lý lịch cán bộ, công chức - Mẫu 2C-BNV/2008
 
MẪU PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN CÁN BỘ
MẪU PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN CÁN BỘ