Thông báo

Xem tất cả »
Thông báo Chương trình học bổng của Bộ Thương mại Trung Quốc năm 2017
Cục Đào tạo với nước ngoài thông báo về Chương trình học bổng đào tạo nguồn nhân lực bằng hình thức viện trợ không hoàn lại dành cho công dân các nước đang phát triển (trong đó có Việt Nam) năm học 2017
 

Thông báo học bổng đào tạo tại nước ngoài

Xem tất cả »
Thông báo Chương trình học bổng của Bộ Thương mại Trung Quốc năm 2017
Cục Đào tạo với nước ngoài thông báo về Chương trình học bổng đào tạo nguồn nhân lực bằng hình thức viện trợ không hoàn lại dành cho công dân các nước đang phát triển (trong đó có Việt Nam) năm học 2017