Quy chế, quy định

Kế hoạch 05 năm thực hiện Chiến lược phát triển Trường Đại học Luật Hà Nội giai đoạn 2021 - 2025
Kế hoạch 05 năm thực hiện Chiến lược phát triển Trường Đại học Luật Hà Nội giai đoạn 2021 - 2025 ban hành kèm theo Quyết định số 2538/QĐ-ĐHLHN ngày 30 tháng 6 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Quy chế thực hiện chế độ nâng bậc lương đối với công, viên chức và người lao động của Bộ Tư pháp
Quy chế thực hiện chế độ nâng bậc lương đối với công, viên chức và người lao động của Bộ Tư pháp ban hành kèm theo Quyết định số 1496/QĐ-BTP ngày 06/7/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp
 
Quy chế đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp
Quy chế đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp
 
Quy định hướng dẫn về nhóm nghiên cứu của Trường Đại học Luật Hà Nội
Quy định hướng dẫn về nhóm nghiên cứu của Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Quy chế quản lý hoạt động khoa học  và công nghệ của Trường Đại học Luật Hà Nội
Quy chế quản lý hoạt động khoa học  và công nghệ của Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Quy định về thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi của viên chức, người lao động của Trường Đại học Luật Hà Nội
Quy định về thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi của viên chức, người lao động của Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Quy định về chế độ thỉnh giảng, mời báo cáo viên trong Trường Đại học Luật Hà Nội
Quy định về chế độ thỉnh giảng, mời báo cáo viên trong Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Quy định về chế độ làm việc của giảng viên cơ hữu Trường Đại học Luật Hà Nội
Quy định về chế độ làm việc của giảng viên cơ hữu Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Phổ biến, quán triệt Kết luận số 05-KL/TW ngày 03 tháng 6 năm 2021 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07 tháng 12 năm 2015 của Bộ Chính trị trong công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng 
Phổ biến, quán triệt Kết luận số 05-KL/TW ngày 03 tháng 6 năm 2021 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07 tháng 12 năm 2015 của Bộ Chính trị trong công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng 
 
Quyết định Phân cấp quản lý các hoạt động chuyên môn đối với Phân hiệu Trường Đại học Luật Hà Nội tại Đắk Lắk
Quyết định Phân cấp quản lý các hoạt động chuyên môn đối với Phân hiệu Trường Đại học Luật Hà Nội tại Đắk Lắk
 
Quyết định phân cấp Quản lý viên chức, người lao động của Phân hiệu Trường Đại học Luật Hà Nội tại tỉnh Đắk Lắk
Quyết định phân cấp Quản lý viên chức, người lao động của Phân hiệu Trường Đại học Luật Hà Nội tại tỉnh Đắk Lắk
 
Quy chế tổ chức và hoạt động của Phân hiệu Trường Đại học Luật Hà Nội tại tỉnh Đắk Lắk
Quy chế tổ chức và hoạt động của Phân hiệu Trường Đại học Luật Hà Nội tại tỉnh Đắk Lắk
 
Quy chế tài chính của Trường Đại học Luật Hà Nội
Quy chế tài chính của Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Quy chế thực hiện dân chủ trong Trường Đại học Luật Hà Nội
Quy chế thực hiện dân chủ trong Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Chiến lược phát triển Trường Đại học Luật Hà Nội đến năm 2030
Chiến lược phát triển Trường Đại học Luật Hà Nội đến năm 2030
 
Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Luật Hà Nội
Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Quy định hướng dẫn về nhóm nghiên cứu (ban hành kèm theo Quyết định số 01/QĐ-ĐHLHN ngày 04 tháng 01 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội).
Quy định hướng dẫn về nhóm nghiên cứu (ban hành kèm theo Quyết định số 01/QĐ-ĐHLHN ngày 04 tháng 01 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội).
 
Phụ lục bổ sung Quyết định số 1066/QĐ-BTP ngày 11/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý trong các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp
Phụ lục bổ sung Quyết định số 1066/QĐ-BTP ngày 11/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý trong các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp
 
QUY ĐỊNH 89-QĐ/TW NĂM 2017 KHUNG TIÊU CHUẨN CHỨC DANH, ĐỊNH HƯỚNG KHUNG TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CÁC CẤP DO BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG BAN HÀNH
QUY ĐỊNH 89-QĐ/TW NĂM 2017 KHUNG TIÊU CHUẨN CHỨC DANH, ĐỊNH HƯỚNG KHUNG TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CÁC CẤP DO BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG BAN HÀNH
 
Quy chế về chế độ tập sự đối với viên chức Trường Đại học Luật Hà Nội
Quy chế về chế độ tập sự đối với viên chức Trường Đại học Luật Hà Nội