Đào tạo, bồi dưỡng

Quy chế đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp
Quy chế đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp
 
Quy chế đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp
Quy chế về đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp
 
Quy chế Chọn, cử và quản lý viên chức Bộ Tư pháp đi đào tạo, bồi dưỡng
QUY CHẾ Chọn, cử và quản lý viên chức Bộ Tư pháp đi đào tạo, bồi dưỡng (Ban hành kèm theo Quyết định số 112 /QĐ-BTP ngày 14 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)