Thông báo triển khai thông báo lịch làm việc của HDCDGSNN và tổ chức xét đủ điều kiện chức danh GS, PGS

Đăng vào 16/03/2020 17:16

Công văn triển khai của Trường: xem TẠI ĐÂY

Công văn của Hội đồng chức danh GS Nhà nước: xem TẠI ĐÂY

Quyết định số: 37/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành thủ tục xét, huỷ bỏ và miễn nhiệm chức danh GS,PGS: xem TẠI ĐÂY