Thông báo đào tạo trong nước

Thông báo về việc đăng ký tham gia bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giảng viên chính (hạng II)
Công văn số 362/HVQLGD-TTBD ngày 27 tháng 6 năm 2017 của Học viện quản lý giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Mở lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giảng viên chính (hạng II)
 
Kế hoạch tập huấn công tác lưu trữ
Kế hoạch tập huấn công tác lưu trữ
 
Thông báo về việc cử Giảng viên tham gia tập huấn phương pháp nghiên cứu khoa học dành cho giảng viên trẻ
Thông báo về việc cử Giảng viên tham gia tập huấn phương pháp nghiên cứu khoa học dành cho giảng viên trẻ
 
Thông báo kế hoạch tổ chức kiểm tra nghiệp vụ đại diện sở hữu công nghiệp năm 2017
Thông báo kế hoạch tổ chức kiểm tra nghiệp vụ đại diện sở hữu công nghiệp năm 2017
 
Kế hoạch tổ chức lớp bồi dưỡng về công nghệ thông tin
Kế hoạch tổ chức lớp bồi dưỡng về công nghệ thông tin
 
Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng của Bộ Tư pháp giai đoạn 2017-2020
Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng của Bộ Tư pháp giai đoạn 2017-2020
 
Thông báo về lớp bồi dưỡng kiến thức bổ sung cấp bằng CCLLCT
Thông báo về lớp bồi dưỡng kiến thức bổ sung cấp bằng CCLLCT
 
Kế hoạch tổ chức Lớp tập huấn về bảo đảm thực hiện quyền sở hữu trí tuệ trong Trường Đại học Luật Hà Nội
Kế hoạch tổ chức Lớp tập huấn về bảo đảm thực hiện quyền sở hữu trí tuệ trong Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng của Bộ Tư pháp năm 2017
Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng của Bộ Tư pháp năm 2017