Thông báo về việc xét công nhận chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2017

Đăng vào 02/08/2017 12:40

Thông báo về việc xét công nhận chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2017

Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước (HĐCDGSNN) trân trọng thông báo tới các thành viên HĐCDGS các cấp, các cơ sở giáo dục đại học và các ứng viên về việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2017 (download văn bản kèm theo tại đây).

Page 1

Page 2