Văn bản pháp luật

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế mới về việc bình chọn “Nhà giáo tiêu biểu của năm”.
Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế mới về việc bình chọn “Nhà giáo tiêu biểu của năm”.
 
Chính phủ ban hành Nghị định 86/2021/NĐ-CP quy định việc công dân Việt Nam ra nước ngoài giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật.
Chính phủ ban hành Nghị định 86/2021/NĐ-CP quy định việc công dân Việt Nam ra nước ngoài giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật.
 
Nghị định 77/2021/NĐ-CP quy định chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo
Nghị định 77/2021/NĐ-CP quy định chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo
 
Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức của Bộ Tư pháp
Quyết định số 1206/QĐ-BTP ngày 29/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp V/v ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức của Bộ Tư pháp.
 
VĂN BẢN HỢP NHẤT 02/VBHN-BNV NĂM 2017 VỀ HỢP NHẤT NGHỊ ĐỊNH 56/2015/NĐ-CP VÀ 88/2017/NĐ-CP VỀ ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
VĂN BẢN HỢP NHẤT 02/VBHN-BNV NĂM 2017 VỀ HỢP NHẤT NGHỊ ĐỊNH 56/2015/NĐ-CP VÀ 88/2017/NĐ-CP VỀ ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI PHỔ BIẾN, QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI BỘ QUY TẮC ỨNG XỬ TRÊN MẠNG XÃ HỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI PHỔ BIẾN, QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI BỘ QUY TẮC ỨNG XỬ TRÊN MẠNG XÃ HỘI
 
 Bộ Thông tin truyền thông ban hành Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội 
 Bộ Thông tin truyền thông ban hành Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội 
 
THÔNG TƯ SỐ 02/2021/TT-BNV QUY ĐỊNH MÃ SỐ, TIÊU CHUẨN CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ VÀ XẾP LƯƠNG ĐỐI VỚI CÁC NGẠCH CÔNG CHỨC CHUYÊN NGÀNH HÀNH CHÍNH VÀ CÔNG CHỨC CHUYÊN NGÀNH VĂN THƯ
THÔNG TƯ SỐ 02/2021/TT-BNV QUY ĐỊNH MÃ SỐ, TIÊU CHUẨN CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ VÀ XẾP LƯƠNG ĐỐI VỚI CÁC NGẠCH CÔNG CHỨC CHUYÊN NGÀNH HÀNH CHÍNH VÀ CÔNG CHỨC CHUYÊN NGÀNH VĂN THƯ
 
Thông báo v/v điều chỉnh Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2021
Thông báo v/v điều chỉnh Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2021
 
NGHỊ ĐỊNH 43/2021/NĐ-CP QUY ĐỊNH CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ BẢO HIỂM
NGHỊ ĐỊNH 43/2021/NĐ-CP QUY ĐỊNH CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ BẢO HIỂM
 
CV số 32/HĐGSNN v/v thông báo bổ sung, cập nhật Phụ lục II, Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg
CV số 32/HĐGSNN v/v thông báo bổ sung, cập nhật Phụ lục II, Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg
 
DANH MỤC RÀ SOÁT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ NỘI VỤ TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA (Từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2020)
DANH MỤC RÀ SOÁT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ NỘI VỤ TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA (Từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2020)
 
Quy chế quản lý hồ sơ công chức, viên chức và người lao động của Bộ Tư pháp (năm 2020)
Quyết định 1818/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Quy chế quản lý hồ sơ công chức, viên chức và người lao động của Bộ Tư pháp
 
Quy chế phân công, phân cấp quản lý công chức, viên chức và người lao động trong các đơn vị sự nghiệp của Bộ Tư pháp (sửa đổi)
QUY CHẾ PHÂN CÔNG, PHÂN CẤP QUẢN LÝ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CỦA BỘ TƯ PHÁP (ban hành kèm theo QUYẾT ĐỊNH 518/QĐ-BTP NĂM 2019 và được sửa đổi, bổ sung theo QUYẾT ĐỊNH SỐ 2663/QĐ-BTP NĂM 2020)
 
NGHỊ ĐỊNH 135/2020/NĐ-CP NGÀY 18/11/2020 QUY ĐỊNH VỀ TUỔI NGHỈ HƯU
NGHỊ ĐỊNH 135/2020/NĐ-CP NGÀY 18/11/2020 QUY ĐỊNH VỀ TUỔI NGHỈ HƯU
 
Nghị định 112/2020/NĐ-CP của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức
Nghị định 112/2020/NĐ-CP của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức
 
Nghị định 120/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập
Nghị định 120/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập
 
Nghị định 90/2020/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2020 về việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.
Nghị định 90/2020/NĐ-CP về việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.
 
Thủ tục, biện pháp bảo vệ vị trí công tác của người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức
Thủ tục, biện pháp bảo vệ vị trí công tác của người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức
 
Thông tư 20/2020/TT-BGDĐT ngày 27 tháng 7 năm 2020 quy định Chế độ làm việc của giảng viên cơ sở giáo dục đại học
Thông tư 20/2020/TT-BGDĐT ngày 27 tháng 7 năm 2020 quy định Chế độ làm việc của giảng viên cơ sở giáo dục đại học