Văn bản pháp luật

THÔNG TƯ SỐ 02/2021/TT-BNV QUY ĐỊNH MÃ SỐ, TIÊU CHUẨN CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ VÀ XẾP LƯƠNG ĐỐI VỚI CÁC NGẠCH CÔNG CHỨC CHUYÊN NGÀNH HÀNH CHÍNH VÀ CÔNG CHỨC CHUYÊN NGÀNH VĂN THƯ
THÔNG TƯ SỐ 02/2021/TT-BNV QUY ĐỊNH MÃ SỐ, TIÊU CHUẨN CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ VÀ XẾP LƯƠNG ĐỐI VỚI CÁC NGẠCH CÔNG CHỨC CHUYÊN NGÀNH HÀNH CHÍNH VÀ CÔNG CHỨC CHUYÊN NGÀNH VĂN THƯ
 
Thông báo v/v điều chỉnh Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2021
Thông báo v/v điều chỉnh Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2021
 
NGHỊ ĐỊNH 43/2021/NĐ-CP QUY ĐỊNH CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ BẢO HIỂM
NGHỊ ĐỊNH 43/2021/NĐ-CP QUY ĐỊNH CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ BẢO HIỂM
 
CV số 32/HĐGSNN v/v thông báo bổ sung, cập nhật Phụ lục II, Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg
CV số 32/HĐGSNN v/v thông báo bổ sung, cập nhật Phụ lục II, Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg
 
DANH MỤC RÀ SOÁT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ NỘI VỤ TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA (Từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2020)
DANH MỤC RÀ SOÁT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ NỘI VỤ TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA (Từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2020)
 
Quy chế quản lý hồ sơ công chức, viên chức và người lao động của Bộ Tư pháp (năm 2020)
Quyết định 1818/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Quy chế quản lý hồ sơ công chức, viên chức và người lao động của Bộ Tư pháp
 
Quy chế phân công, phân cấp quản lý công chức, viên chức và người lao động trong các đơn vị sự nghiệp của Bộ Tư pháp (sửa đổi)
QUY CHẾ PHÂN CÔNG, PHÂN CẤP QUẢN LÝ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CỦA BỘ TƯ PHÁP (ban hành kèm theo QUYẾT ĐỊNH 518/QĐ-BTP NĂM 2019 và được sửa đổi, bổ sung theo QUYẾT ĐỊNH SỐ 2663/QĐ-BTP NĂM 2020)
 
Nghị định 112/2020/NĐ-CP của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức
Nghị định 112/2020/NĐ-CP của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức
 
Nghị định 120/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập
Nghị định 120/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập
 
Nghị định 90/2020/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2020 về việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.
Nghị định 90/2020/NĐ-CP về việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.
 
Thủ tục, biện pháp bảo vệ vị trí công tác của người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức
Thủ tục, biện pháp bảo vệ vị trí công tác của người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức
 
Thông tư 20/2020/TT-BGDĐT ngày 27 tháng 7 năm 2020 quy định Chế độ làm việc của giảng viên cơ sở giáo dục đại học
Thông tư 20/2020/TT-BGDĐT ngày 27 tháng 7 năm 2020 quy định Chế độ làm việc của giảng viên cơ sở giáo dục đại học
 
Công văn về phổ biến, quán triệt triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức
Công văn về phổ biến, quán triệt triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức
 
Một số văn bản về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức
Một số văn bản về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức
 
Hướng dẫn tạm thời về điều kiện và thủ tục thực hiện hỗ trợ cho công bố quốc tế
Hướng dẫn tạm thời về điều kiện và thủ tục thực hiện hỗ trợ cho công bố quốc tế
 
Thông báo triển khai thông báo lịch làm việc của HDCDGSNN và tổ chức xét đủ điều kiện chức danh GS, PGS
Thông báo triển khai thông báo lịch làm việc cua HDCDGSNN va to chuc dang ky xet du dieu kien chuc danh GS, PGS
 
Quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ công chức, viên chức của Bộ Nội vụ
Thông tư số 06/2019/TT-BNV ngày 01/6/2019 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2012/TT-BNV quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ công chức và Thông tư số 07/2019/TT-BNV ngày 01/6/2019 của Bộ Nội vụ về quy định chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ viên chức
 
Quy chế phân công, phân cấp quản lý công chức, viên chức và người lao động trong các đơn vị sự nghiệp của Bộ Tư pháp
Quyết định số 518/QĐ-BTP ngày 04 tháng 3 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Quy chế phân công, phân cấp quản lý công chức, viên chức và người lao động trong các đơn vị sự nghiệp của Bộ Tư pháp
 
Bộ GDĐT ban hành Thông tư Quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên trong các cơ sở giáo dục công lập.
Quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên trong các cơ sở giáo dục công lập.
 
Quy định về thời gian làm việc, nghỉ ngơi của công chức, viên chức, người lao động
Quy định về thời gian làm việc, nghỉ ngơi của công chức, viên chức, người lao động