Quy chế, quy định do Hội đồng trường ban hành

Quy chế tài chính của Trường Đại học Luật Hà Nội
Quy chế tài chính của Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Quy chế thực hiện dân chủ trong Trường Đại học Luật Hà Nội
Quy chế thực hiện dân chủ trong Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Chiến lược phát triển Trường Đại học Luật Hà Nội đến năm 2030
Chiến lược phát triển Trường Đại học Luật Hà Nội đến năm 2030
 
Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Luật Hà Nội
Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Luật Hà Nội