Quy chế, quy định do Hội đồng trường ban hành

Các Nghị quyết Phiên họp lần thứ XXIII của Hội đồng trường
Các Nghị quyết Phiên họp lần thứ XXIII của Hội đồng trường ngày 03 tháng 01 năm 2024
 
Danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc và khung năng lực từng vị trí việc làm của Trường Đại học Luật Hà Nội
Danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc và khung năng lực từng vị trí việc làm của Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Nghị quyết liên tịch giữa Đảng uỷ - Hội đồng trường và Hiệu trưởng về việc ban hành Quy định về mối quan hệ công tác giữa Đảng uỷ, Hội đồng trường và Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội
Nghị quyết liên tịch giữa Đảng uỷ - Hội đồng trường và Hiệu trưởng về việc ban hành Quy định về mối quan hệ công tác giữa Đảng uỷ, Hội đồng trường và Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Giá trị cốt lõi, Triết lý đào tạo của Trường Đại học Luật Hà Nội
Giá trị cốt lõi, Triết lý đào tạo của Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Kế hoạch 05 năm thực hiện Chiến lược phát triển Trường Đại học Luật Hà Nội giai đoạn 2021 - 2025
Kế hoạch 05 năm thực hiện Chiến lược phát triển Trường Đại học Luật Hà Nội giai đoạn 2021 - 2025 ban hành kèm theo Quyết định số 2538/QĐ-ĐHLHN ngày 30 tháng 6 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Quy chế tài chính của Trường Đại học Luật Hà Nội
Quy chế tài chính của Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Quy chế thực hiện dân chủ trong Trường Đại học Luật Hà Nội
Quy chế thực hiện dân chủ trong Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Chiến lược phát triển Trường Đại học Luật Hà Nội đến năm 2030
Chiến lược phát triển Trường Đại học Luật Hà Nội đến năm 2030
 
Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Luật Hà Nội
Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Luật Hà Nội