Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Luật Hà Nội

Đăng vào 11/05/2021 12:05

Xem Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Luật Hà Nội ban hành kèm theo Nghị quyết số 3776/NQ-HĐTĐHLHN ngày 23 tháng 10 năm 2020 của Hội đồng trường Trường Đại học Luật Hà Nội: TẠI ĐÂY