Chiến lược phát triển Trường Đại học Luật Hà Nội đến năm 2030

Đăng vào 11/05/2021 12:07

Chiến lược phát triển Trường Đại học Luật Hà Nội đến năm 2030 đã được Hội đồng trường Trường Đại học Luật Hà Nội ban hành kèm theo Nghị quyết số 3778/NQ-HĐTĐHLHN ngày 23 tháng 10 năm 2020 của Hội đồng trường Trường Đại học Luật Hà Nội.

Chiến lược xác định mục tiêu tổng quát: Phấn đấu đến năm 2030, phát triển Trường Đại học Luật Hà Nội trở thành  sở giáo dục đại học định hướng nghiên cứu, trường trọng điểm quốc gia về đào tạo pháp luật có vị thế trong khu vực; trung tâm nghiên cứu khoa học pháp lý uy tín hàng đầu, có vai trò dẫn dắt trong các lĩnh vực khoa học pháp lý, tham gia xây dựng và hoạch định chính sách, pháp luật; trung tâm truyền bá tư tưởng pháp lý, đóng góp tích cực trong hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật và phục vụ cộng đồng.

Chiến lược xác định quan điểm phát triển gồm có:

1. Tập trung nâng cao chất lượng song song với phát triển quy mô: không ngừng nâng cao chất lượng các chương trình đào tạo cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ; xây dựng các chương trình đào tạo đạt chuẩn kiểm định chất lượng trong nước và khu vực; tăng cường đào tạo tư duy pháp lý và kiến thức thực tiễn cho người học, bảo đảm người học tốt nghiệp đáp ứng được ngay yêu cầu của công việc; hỗ trợ tối đa cơ hội việc làm cho người học sau khi tốt nghiệp; đầu tư xây dựng và thu hút đội ngũ giảng viên có chất lượng vượt trội, đặc biệt là đội ngũ các nhà khoa học đầu ngành, chú trọng đầu tư nâng cao trình độ của giảng viên trẻ;

2. Tăng cường đầu tư nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng gắn với nhiệm vụ giảng dạy, xây dựng và thực hiện pháp luật, cải cách tư pháp, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; xây dựng Trường thành cơ sở giáo dục đại học định hướng nghiên cứu, có năng lực hàng đầu về nghiên cứu khoa học pháp lý, phản biện, đánh giá pháp luật; tăng cường năng lực nghiên cứu của giảng viên, từng bước xây dựng đội ngũ những chuyên gia đầu ngành, hình thành trường phái học thuật.

3. Đẩy mạnh truyền bá tư tưởng pháp lý thông qua hoạt động đào tạo, nghiên cứu, chuyển giao sác sản phẩm khoa học pháp lý chất lượng cao, kết hợp với hoạt động giáo dục, phổ biến pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho cộng đồng. Coi hoạt động phục vụ cộng đồng là một trong ba trụ cột hoạt động của Trường với mục đích vừa truyền bá, nâng cao ý thức pháp luật trong xã hội, vừa góp phần bảo vệ công lý, bảo vệ pháp luật, bảo đảm thượng tôn pháp luật trong đời sống kinh tế - xã hội.

Trên cơ sở đó, Chiến lược xác định các mục tiêu cụ thể, các nhiệm vụ, giải pháp triển khai về các lĩnh vực:

  • Đào tạo và đảm bảo chất lượng đào tạo
  • Nghiên cứu khoa học
  • Về phổ biến, giáo dục pháp luật và phục vụ cộng đồng
  • Về tổ chức bộ máy và đội ngũ nhân sự
  • Về hợp tác quốc tế
  • Về nguồn lực tài chính và cơ sở vật chất
  • -  Về công nghệ thông tin

Xem Toàn văn Chiến lược phát triển Trường: TẠI ĐÂY