Các Nghị quyết Phiên họp lần thứ XXIII của Hội đồng trường

Đăng vào 25/01/2024 11:40

1. Nghị quyết phiên họp lần thứ XXIII: Xem TẠI ĐÂY

2. Nghị quyết Phê duyệt Phương hướng tuyển sinh, mở ngành, đào tạo, NCKH, ĐBCLĐT, HTQT... năm 2024: Xem TẠI ĐÂY

3. Nghị quyết phê duyệt Kế hoạch tài chính năm 2024: Xem TẠI ĐÂY

4. Nghị quyết phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2024 của Trường: Xem TẠI ĐÂY

5. Nghị quyết phê duyệt Kế hoạch công tác năm 20224 của Hội đồng trường: Xem TẠI ĐÂY