Quy chế, quy định

Quy chế về Chế độ tập sự đối với viên chức và Chế độ Hoàn thiện chuyên môn giảng dạy đối với viên chức, người lao động Trường Đại học Luật Hà Nội
Quy chế về Chế độ tập sự đối với viên chức và Chế độ Hoàn thiện chuyên môn giảng dạy đối với viên chức, người lao động Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Quy chế đào tạo, bồi dưỡng viên chức, người lao động Trường Đại học Luật Hà Nội
Quy chế đào tạo, bồi dưỡng viên chức, người lao động Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học Luật Hà Nội
Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Quy định tạm thời về phối hợp phân công giảng viên Phân hiệu giảng dạy tại trụ sở chính, cơ sở II và các đơn vị liên kết đào tạo của Trường
Quy định tạm thời về phối hợp phân công giảng viên Phân hiệu giảng dạy tại trụ sở chính, cơ sở II và các đơn vị liên kết đào tạo của Trường
 
Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng của Trường Đại học Luật Hà Nội
Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng của Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Quy chế thực hiện chế độ nâng bậc lương đối với viên chức của Trường Đại học Luật Hà Nội
Quy chế thực hiện chế độ nâng bậc lương đối với viên chức của Trường Đại học Luật Hà Nội (Ban hành kèm theo Quyết định số 4595 /QĐ-ĐHLHN ngày 03 tháng 11 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội)
 
Công văn về việc tăng cường quản lý việc đi nước ngoài về việc riêng của đảng viên, viên chức thuộc Trường
Văn bản tăng cường quản lý và hướng dẫn thủ tục đi nước ngoài về việc riêng của đảng viên, viên chức thuộc Trường
 
Quyết định số 4090/QĐ-ĐHLHN về việc ban hành Quy định Tuyển chọn người học trong phạm vi Đề án nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục
Quyết định số 4090/QĐ-ĐHLHN về việc ban hành Quy định Tuyển chọn người học trong phạm vi Đề án nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục
 
Quy định về Quy tắc ứng xử của viên chức, người lao động Trường Đại học Luật Hà Nội
Quy định về Quy tắc ứng xử của viên chức, người lao động Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Quy chế về công tác văn thư, lưu trữ của Trường Đại học Luật Hà Nội
Quy chế về công tác văn thư, lưu trữ của Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Quyết định 3074/QĐ-ĐHLHN về việc ban hành Quy định về soạn thảo, thẩm định và ban hành văn bản hành chính của Trường Đại học Luật Hà Nội
Quyết định 3074/QĐ-ĐHLHN về việc ban hành Quy định về soạn thảo, thẩm định và ban hành văn bản hành chính của Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Quy chế thực hiện chế độ nâng bậc lương đối với công, viên chức và người lao động của Bộ Tư pháp
Quy chế thực hiện chế độ nâng bậc lương đối với công, viên chức và người lao động của Bộ Tư pháp ban hành kèm theo Quyết định số 1496/QĐ-BTP ngày 06/7/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp
 
Quy chế đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp
Quy chế đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp
 
Quy định hướng dẫn về nhóm nghiên cứu của Trường Đại học Luật Hà Nội
Quy định hướng dẫn về nhóm nghiên cứu của Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Quy chế quản lý hoạt động khoa học  và công nghệ của Trường Đại học Luật Hà Nội
Quy chế quản lý hoạt động khoa học  và công nghệ của Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Quy định về thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi của viên chức, người lao động của Trường Đại học Luật Hà Nội
Quy định về thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi của viên chức, người lao động của Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Quy định về chế độ thỉnh giảng, mời báo cáo viên trong Trường Đại học Luật Hà Nội
Quy định về chế độ thỉnh giảng, mời báo cáo viên trong Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Quy định về chế độ làm việc của giảng viên cơ hữu Trường Đại học Luật Hà Nội
Quy định về chế độ làm việc của giảng viên cơ hữu Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Phổ biến, quán triệt Kết luận số 05-KL/TW ngày 03 tháng 6 năm 2021 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07 tháng 12 năm 2015 của Bộ Chính trị trong công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng 
Phổ biến, quán triệt Kết luận số 05-KL/TW ngày 03 tháng 6 năm 2021 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07 tháng 12 năm 2015 của Bộ Chính trị trong công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng 
 
Quyết định Phân cấp quản lý các hoạt động chuyên môn đối với Phân hiệu Trường Đại học Luật Hà Nội tại Đắk Lắk
Quyết định Phân cấp quản lý các hoạt động chuyên môn đối với Phân hiệu Trường Đại học Luật Hà Nội tại Đắk Lắk