Quy chế, quy định

Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Khoa học và Đào tạo
Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Khoa học và Đào tạo
 
Thông tư 06/2018/TT-BTP ngày 07/6/2018 quy định xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tư pháp"
Thông tư 06/2018/TT-BTP ngày 07/6/2018 quy định xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tư pháp"
 
Quyết định số 1301/QĐ-BTP ban hành Quy chế cung cấp thông tin cho công dân của Bộ Tư pháp.
Quyết định số 1301/QĐ-BTP ban hành Quy chế cung cấp thông tin cho công dân của Bộ Tư pháp.
 
Quy chế Phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Trường Đại học Luật Hà Nội
Quy chế Phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Quy chế đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp
Quy chế về đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp
 
Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Trường Đại học Luật Hà Nội
Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên (Văn bản hợp nhất)
Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên (Văn bản hợp nhất)
 
Hướng dẫn thực hiện hoạt động hợp tác quốc tế của Trường Đại học Luật Hà Nội
Hướng dẫn thực hiện hoạt động hợp tác quốc tế của Trường Đại học Luật Hà Nội (Ban hành kèm theo Quyết định số 1123 /QĐ-ĐHLHN ngày 03 tháng 4  năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội)
 
Quy chế làm việc của Trường Đại học Luật Hà Nội
Quy chế làm việc của Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Quy định về công tác cố vấn học tập của Trường Đại học Luật Hà Nội
Quy định về công tác cố vấn học tập của Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Quy định về việc kéo dài thời gian làm việc đối với giảng viên có chức danh giáo sư, phó giáo sư, có trình độ tiến sỹ
Quy định về việc kéo dài thời gian làm việc đối với giảng viên có chức danh giáo sư, phó giáo sư, có trình độ tiến sỹ
 
Quy chế Quản lý hoạt động đối ngoại của Bộ Tư pháp
Quy chế Quản lý hoạt động đối ngoại của Bộ Tư pháp
 
Quy chế Chọn, cử và quản lý viên chức Bộ Tư pháp đi đào tạo, bồi dưỡng
QUY CHẾ Chọn, cử và quản lý viên chức Bộ Tư pháp đi đào tạo, bồi dưỡng (Ban hành kèm theo Quyết định số 112 /QĐ-BTP ngày 14 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)
 
Quyết định 868/QĐ-BTP quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Luật Hà Nội
Quyết định 868/QĐ-BTP quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Quy định chế độ làm việc đối với Giảng viên Trường Đại học Luật Hà Nội
Quy định chế độ làm việc đối với Giảng viên Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Bản quy định nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị thuộc Trường Đại học Luật Hà Nội
Bản quy định nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị thuộc Trường Đại học Luật Hà Nội
 
Quy chế tạm thời về tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Luật Hà Nội
Quy chế tạm thời về tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Luật Hà Nội