Quy chế đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp

Đăng vào 20/06/2022 15:19

Ngày 10 tháng 6 năm 2022, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định số 1318/QĐ-BTP về việc ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp

Xem Quy chế TẠI ĐÂY