Quy chế về Chế độ tập sự đối với viên chức và Chế độ Hoàn thiện chuyên môn giảng dạy đối với viên chức, người lao động Trường Đại học Luật Hà Nội

Đăng vào 25/12/2023 17:50

Xem Quy chế TẠI ĐÂY

Xem Biểu mẫu TẠI ĐÂY