Quy chế thực hiện chế độ nâng bậc lương đối với viên chức của Trường Đại học Luật Hà Nội

Đăng vào 03/11/2022 17:54

Quy chế thực hiện chế độ nâng bậc lương đối với viên chức của Trường Đại học Luật Hà Nội (Ban hành kèm theo Quyết định số  4595 /QĐ-ĐHLHN ngày  03 tháng 11 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội)

Xem TẠI ĐÂY