Thông báo

Công văn triển khai góp ý Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học
Thực hiện Công văn số 5443/BGDĐT-GDĐH ngày 16 tháng 11 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc góp ý Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học (Dự thảo Luật), Trường Đại học Luật Hà Nội đề nghị thủ trưởng các đơn vị thuộc Trường triển khai rộng rãi, nghiêm túc việc góp ý Dự thảo Luật cụ thể như sau:
 
Thông báo về việc đăng ký thi Phó vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Thông báo về việc đăng ký thi Phó vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 
Thông báo về việc nâng bậc lương trước thời hạn năm 2018 đối với công chức, viên chức, người lao động của Trường
Thông báo về việc nâng bậc lương trước thời hạn năm 2018 đối với công chức, viên chức, người lao động của Trường
 
Thông báo về việc kê khai tài sản, thu nhập năm 2017
Thông báo về việc kê khai tài sản, thu nhập năm 2017
 
Công văn đánh giá, phân loại viên chức, người lao động; cập nhật, bổ sung hồ sơ công chức, viên chức năm 2017
Công văn đánh giá, phân loại viên chức, người lao động; cập nhật, bổ sung hồ sơ công chức, viên chức năm 2017
 
Thông báo đăng ký xét tặng kỷ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục
Thông báo đăng ký xét tặng kỷ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục
 
Thông báo về việc đăng ký nhu cầu mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn TP. Hà Nội
Thông báo về việc đăng ký nhu cầu mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn TP. Hà Nội
 
Thông báo học bổng Chevening 2018-2019
Thông báo học bổng Chevening 2018-2019
 
Tài liệu Hội nghị quán triệt ND cơ bản của BLHS năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) và Nghị quyết 41/2017/QH14"
Tài liệu Hội nghị quán triệt ND cơ bản của BLHS năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) và Nghị quyết 41/2017/QH14"
 
Chương trình học bổng Excellence Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam năm 2018 - 2019
Chương trình học bổng Excellence Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam năm 2018 - 2019
 
Chương trình học bổng của Chính phủ Ireland niên khóa 2018-2019 dành cho các ứng cử viên Việt nam trong khuôn khổ chương trình Chia sẻ Kinh nghiệm Phát triển Ireland - Vietnam (IDEAS)
Chương trình học bổng của Chính phủ Ireland niên khóa 2018-2019 dành cho các ứng cử viên Việt nam trong khuôn khổ chương trình Chia sẻ Kinh nghiệm Phát triển Ireland - Vietnam (IDEAS)
 
Triển khai Đề án kiện toàn cơ cấu tổ chức, hoạt động của các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp theo Nghị định số 96/2017/NĐ-CP
Ngày 05/10/2017, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Đề án kiện toàn cơ cấu tổ chức, hoạt động của các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp theo Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16/8/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp, thực hiện Công văn số 614/TCCB-TCBM ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Tư pháp về việc triển khai thực hiện Đề án, Trường Đại học Luật Hà Nội đề nghị thủ trưởng các đơn vị phổ biến, quán triệt các nội dung của Đề án đến toàn thể viên chức, người lao động của đơn vị.
 
Thông báo triển khai lập Danh sách đối tượng tinh giản biên chế 6 tháng đầu năm 2018
Thông báo triển khai lập Danh sách đối tượng tinh giản biên chế 6 tháng đầu năm 2018
 
Thông báo về Chương trình học bổng của Chính phủ Mê-hi-cô năm 2018 
Thông báo về Chương trình học bổng của Chính phủ Mê-hi-cô năm 2018 
 
Chương trình Học bổng Pháp ngữ Du học tại Canada năm 2018
Chương trình Học bổng Pháp ngữ Du học tại Canada năm 2018
 
Thông báo tuyển sinh "Chương trình mời các nhà lãnh đạo trẻ" của Chính phủ Nhật Bản năm 2018
Thông báo tuyển sinh "Chương trình mời các nhà lãnh đạo trẻ" của Chính phủ Nhật Bản năm 2018
 
Thông báo về việc tập huấn xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2017
Thông báo về việc tập huấn xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2017
 
Thông báo về nghỉ lễ Quốc khánh năm 2017
Thông báo về nghỉ lễ Quốc khánh năm 2017
 
Government of Ireland Postgraduate Scholarship 2018
Government of Ireland Postgraduate Scholarship 2018
 
Công văn triển khai việc xây dựng và hoàn thiện Cổng Thông tin điện tử
Công văn triển khai việc xây dựng và hoàn thiện Cổng Thông tin điện tử