Thông báo

Government of Ireland Postgraduate Scholarship 2018
Government of Ireland Postgraduate Scholarship 2018
 
Công văn triển khai việc xây dựng và hoàn thiện Cổng Thông tin điện tử
Công văn triển khai việc xây dựng và hoàn thiện Cổng Thông tin điện tử
 
Công văn triển khai việc kê khai giờ làm việc của giảng viên năm học 2016-2017
Công văn triển khai việc kê khai giờ làm việc của giảng viên năm học 2016-2017
 
Thông báo tuyển sinh/học bổng của Chương trình Thạc sỹ Chính sách công của ĐH Fulbright năm học 2017 – 2019
Thông báo tuyển sinh/học bổng của Chương trình Thạc sỹ Chính sách công của ĐH Fulbright năm học 2017 – 2019
 
Thông báo Lớp tập huấn nghiệp vụ về công tác soạn thảo văn bản, xây dựng hồ sơ công việc và công tác chỉnh lý tài liệu lưu trữ năm 2017
Thông báo Lớp tập huấn nghiệp vụ về công tác soạn thảo văn bản, xây dựng hồ sơ công việc và công tác chỉnh lý tài liệu lưu trữ năm 2017
 
Chương trình học bổng toàn phần Chevening 2018/2019
Chương trình học bổng toàn phần Chevening 2018/2019
 
Thông báo về việc cử viên chức tham gia Hội nghị triển khai công tác năm học 2017 - 2018
hực hiện Kế hoạch số 2321/KH-ĐHLHN ngày 07 tháng 8 năm 2017, Trường Đại học Luật Hà Nội sẽ tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm học 2017 – 2018
 
Thông báo buổi giới thiệu Chương trình Học bổng Chính phủ Nhật Bản JDS năm 2017
Thông báo buổi giới thiệu Chương trình Học bổng Chính phủ Nhật Bản JDS năm 2017
 
Thông báo khóa học nhân quyền ngắn hạn tại Argentina
Công văn số 454/TCCB-ĐTBD ngày 24 tháng 7 năm 2017 của Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tư pháp về việc thông báo khóa học ngắn hạn tại Argentina, Phòng Tổ chức cán bộ đề nghị Thủ trưởng các đơn vị phổ biến rộng rãi nội dung của Công văn 454 đến toàn thể các viên chức trong đơn vị mình được biết và căn cứ các điều kiện về đối tượng, nội dung khóa học để đăng ký 01 viên chức/ đơn vị tham gia.
 
JDS is offering Master Course in English in Japan
he Project for Human Resource Development Scholarship by Japanese Grant Aid (JDS) has been started in Viet Nam since 2000. Up to the present, total of 514 Fellows have been sent to Japan. JDS is now inviting potential applicants who understand its aims and are interested in 2 year master’s degree program at Japanese accepting universities for the academic year 2018-2019 JDS is the full scholarship and the program will be instructed in English. The number of JDS awards is 60 per year.
 
Thông báo lập danh sách đề xuất giảng viên tham gia giảng dạy Chương trình CLC học kỳ I năm học 2017-2018
Thông báo lập danh sách đề xuất giảng viên tham gia giảng dạy Chương trình CLC
 
Thông báo tuyển sinh đi học tại Môn-đô-va năm 2017
Căn cứ Hiệp định về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục giữa Việt Nam và Môn-đô-va,  Cục Hợp tác quốc tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh đi học tại Môn-đô-va năm 2017
 
Thông báo về việc đăng ký tham gia bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giảng viên chính (hạng II)
Công văn số 362/HVQLGD-TTBD ngày 27 tháng 6 năm 2017 của Học viện quản lý giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Mở lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giảng viên chính (hạng II)
 
Thông báo đăng ký chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2017
Thông báo đăng ký chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2017
 
Thông báo Chương trình học bổng của Bộ Thương mại Trung Quốc năm 2017
Cục Đào tạo với nước ngoài thông báo về Chương trình học bổng đào tạo nguồn nhân lực bằng hình thức viện trợ không hoàn lại dành cho công dân các nước đang phát triển (trong đó có Việt Nam) năm học 2017
 
Thông tin các chương trình học bổng ĐH Keio - Nhật Bản
Thông tin các chương trình học bổng ĐH Keio - Nhật Bản
 
Thông báo Chương trình học bổng Endeavour (ÚC) 2018
Thông báo Chương trình học bổng Endeavour 2018
 
Kế hoạch tập huấn công tác lưu trữ
Kế hoạch tập huấn công tác lưu trữ
 
Thông báo về việc cử Giảng viên tham gia tập huấn phương pháp nghiên cứu khoa học dành cho giảng viên trẻ
Thông báo về việc cử Giảng viên tham gia tập huấn phương pháp nghiên cứu khoa học dành cho giảng viên trẻ
 
Thông báo kế hoạch tổ chức kiểm tra nghiệp vụ đại diện sở hữu công nghiệp năm 2017
Thông báo kế hoạch tổ chức kiểm tra nghiệp vụ đại diện sở hữu công nghiệp năm 2017