THÔNG BÁO TRIỂN KHAI XÉT TẶNG DANH HIỆU NHÀ GIÁO NHÂN DÂN, NHÀ GIÁO ƯU TÚ LẦN THỨ 16 NĂM 2023

Đăng vào 06/12/2022 11:42

Thực hiện Công văn số 4732/BGDĐT-TĐKT ngày 23 tháng 9 năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai xét tặng danh hiệu “Nhà giáo nhân dân”, “Nhà giáo ưu tú” lần thứ 16 năm 2023 (sau đây gọi tắt là Công văn 4732/BGDĐT-TĐKT), Kế hoạch 5035/KH-ĐHLHN ngày 01 tháng 12 năm 2022 của Trường Đại học Luật Hà Nội về việc triển khai xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo Ưu tú lần thứ 16 năm 2023 (sau đây gọi tắt là Kế hoạch số 5035/KH-ĐHLHN);

Xem Công văn số 5046/ĐHLHN-TCCB: TẠI ĐÂY

Xem Kế hoạch số 5035/KH-ĐHLHN: TẠI ĐÂY

Xem Công văn số 4732/BGDĐT-TĐKT: TẠI ĐÂY

Xem Nghị định số 27/2015/NĐ-CP: TẠI ĐÂY