Thông báo triển khai xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp” năm 2020

Đăng vào 04/06/2020 14:33

Công văn triển khai xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp” năm 2020: Xem TẠI ĐÂY

Công văn số của Bộ Tư pháp triển khai xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp” năm 2020: Xem TẠI ĐÂY

Thông tư số  06/2018/TT-BTP Quy định xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp”: Xem TẠI ĐÂY