Công văn triển khai góp ý Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học

Đăng vào 06/12/2017 16:45

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị thuộc Trường

Thực hiện Công văn số 5443/BGDĐT-GDĐH ngày 16 tháng 11 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc góp ý Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học (Dự thảo Luật), Trường Đại học Luật Hà Nội đề nghị thủ trưởng các đơn vị thuộc Trường triển khai rộng rãi, nghiêm túc việc góp ý Dự thảo Luật cụ thể như sau:

1. Tổ chức quán triệt rộng rãi chủ trương lấy ý kiến về Dự thảo Luật đến toàn thể viên chức, người lao động của đơn vị; gửi thông tin về Dự thảo Luật đến toàn thể viên chức của đơn vị để nghiên cứu trước khi tổ chức đóng góp ý kiến.

2. Tổ chức họp toàn thể đơn vị để đóng góp ý kiến vào các nội dung của Dự thảo; đối với các Khoa chuyên môn, Bộ môn Ngoại ngữ có thể tổ chức góp ý tại các Bộ môn tổ chức cuộc họp cán bộ chủ chốt của đơn vị gồm cấp ủy, lãnh đạo đơn vị, chủ tịch công đoàn bộ phận để góp ý dự thảo trên cơ sở tổng hợp ý kiến góp ý tại các bộ môn.

Đây là Dự thảo Luật có ý nghĩa rất quan trọng đến giáo dục đại học ở nước ta, đề nghị các đơn vị, đặc biệt là các khoa chuyên môn, bộ môn, viện nghiên cứu, các đơn vị quản lý đào tạo, nghiên cứu khoa học, tổ chức cán bộ tập trung để có các góp ý có chất lượng nhằm hoàn thiện Dự thảo.  Văn bản góp ý gửi về địa chỉ email: tccb@hlu.edu.vn ledinhnghi@hlu.edu.vn để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Trường chậm nhất là ngày 13 tháng 12 năm 2017.

3. Trường dự kiến tổ chức Hội nghị đóng góp ý kiến đối với Dự thảo Luật vào ngày 15 tháng 12 năm 2017 (thông tin về Hội nghị sẽ được thông báo sau).

Dự thảo Luật và Dự thảo Tờ trình Dự án Luật được gửi email tới các đơn vị và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Trường.       

Đề nghị các thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc thực hiện đúng thời hạn và đảm bảo chất lượng góp ý./.

Tài liệu góp ý: TẢI TẠI ĐÂY