Triển khai Đề án kiện toàn cơ cấu tổ chức, hoạt động của các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp theo Nghị định số 96/2017/NĐ-CP

Đăng vào 19/10/2017 09:29

Ngày 05/10/2017, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Đề án kiện toàn cơ cấu tổ chức, hoạt động của các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp theo Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16/8/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp, thực hiện Công văn số 614/TCCB-TCBM ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Tư pháp về việc triển khai thực hiện Đề án, Trường Đại học Luật Hà Nội đề nghị thủ trưởng các đơn vị phổ biến, quán triệt các nội dung của Đề án đến toàn thể viên chức, người lao động của đơn vị.

Trong thời gian sắp tới, Trường sẽ tiếp tục thực hiện rà soát, nghiên cứu để hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Trường phù hợp với yêu cầu chung của Bộ Tư pháp và phù hợp với thực tế, định hướng phát triển của Trường./.

Công văn triển khai của Trường: Xem TẠI ĐÂY

Quyết định ban hành Đề án: Xem TẠI ĐÂY

Đề án: Xem TẠI ĐÂY