Trường ĐH Luật Hà Nội phổ biến, quán triệt Kết luận số 08-KL/TW, ngày 15/6/2021 của Bộ Chính trị về tuổi bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử

Đăng vào 23/07/2021 16:01

Công văn phổ biến, quán triệt của Trường: Xem TẠI ĐÂY

Kết luận số 08-KL/TW: Xem TẠI ĐÂY