Hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW ngày 01/8/2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực về một số nội dung về công tác phòng, chống tiêu cực

Đăng vào 07/10/2022 10:35

Hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW ngày 01/8/2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực về một số nội dung về công tác phòng, chống tiêu cực

  • TRÍCH YẾU:Hướng dẫn một số nội dung về công tác phòng, chống tiêu cực
  • SỐ HIỆU:25-HD/BCĐTW
  • LOẠI VĂN BẢN:Hướng dẫn
  • LĨNH VỰC:Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng
  • NGÀY BAN HÀNH:01/08/2022
  • NGÀY HIỆU LỰC:01/08/2022
  • CƠ QUAN BH:Ban Nội chính Trung ương
  • NGƯỜI KÝ:Phan Đình Trạc
  • ĐÍNH KÈM:Tải về