Quy định về việc kéo dài thời gian làm việc đối với giảng viên có chức danh giáo sư, phó giáo sư, có trình độ tiến sỹ

Đăng vào 17/04/2017 16:47

Quyết định 267/QĐ-ĐHLHN: Xem tại đây

Quyết định 3479/QĐ-ĐHLHN sửa đổi, bổ sung Quyết định 267/QĐ-ĐHLHN: Xem tại đây