Văn bản hợp nhất số 4449/VBHN-BTP ngày 11 tháng 11 năm 2019 của Bộ Tư pháp về việc ban hành tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý trong các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp

Đăng vào 16/03/2020 11:59

Tải văn bản TẠI ĐÂY