Quy định về chế độ thỉnh giảng, mời báo cáo viên trong Trường Đại học Luật Hà Nội

Đăng vào 06/08/2021 09:37

Ngày 05 tháng 8 năm 2021, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội đã ban hành Quyết định số 2666 /QĐ-ĐHLHN  Quy định về chế độ thỉnh giảng, mời báo cáo viên trong Trường Đại học Luật Hà Nội, Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Văn bản này quy định về mục đích, nội dung, nguyên tắc; các hình thức thỉnh giảng, tiêu chuẩn của giảng viên thỉnh giảng, báo cáo viên; ký kết và thực hiện hợp đồng thỉnh giảng, hợp đồng đối với báo cáo viên; quyền và trách nhiệm của giảng viên thỉnh giảng, báo cáo viên và của Trường Đại học Luật Hà Nội.

Xem toàn văn Quy định TẠI ĐÂY

Mẫu Hợp đồng thỉnh giảng: tải TẠI ĐÂY

Mẫu hồ sơ thanh toán: tải TẠI ĐÂY

Quy định về định mức thanh toán: tải TẠI ĐÂY