Thông báo triển khai lập Danh sách đối tượng tinh giản biên chế 6 tháng đầu năm 2018

Đăng vào 16/10/2017 13:44

Thông báo triển khai lập Danh sách đối tượng tinh giản biên chế 6 tháng đầu năm 2018

Xem Thông báo TẠI ĐÂY

Các văn bản có liên quan xin tham khảo tại Phần Văn bản Pháp luât/Quản lý Nhân sự của website này.