Học bổng đào tạo tại nước ngoài

Thông báo tuyển sinh đi học thạc sĩ ở Nhật Bản theo chương trình học bổng phát triển nguồn nhân lực cho Việt Nam (JDS) niên khóa 2019-2021
Thông báo tuyển sinh đi học thạc sĩ ở Nhật Bản theo chương trình học bổng phát triển nguồn nhân lực cho Việt Nam (JDS) niên khóa 2019-2021
 
Thông báo các khoá đào tạo tại ISRAEL
Thông báo các khoá đào tạo tại ISRAEL
 
Thông báo Chương trình Học bổng Chính phủ Australia (AAS) vòng tuyển chọn năm 2018/niên khóa 2019
Thông báo Chương trình Học bổng Chính phủ Australia (AAS) vòng tuyển chọn năm 2018/niên khóa 2019
 
Thông báo chương trình học bổng KOICA - Hàn Quốc
Thông báo chương trình học bổng KOICA - Hàn Quốc
 
Thông báo học bổng Chevening 2018-2019
Thông báo học bổng Chevening 2018-2019
 
Chương trình học bổng Excellence Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam năm 2018 - 2019
Chương trình học bổng Excellence Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam năm 2018 - 2019
 
Chương trình học bổng của Chính phủ Ireland niên khóa 2018-2019 dành cho các ứng cử viên Việt nam trong khuôn khổ chương trình Chia sẻ Kinh nghiệm Phát triển Ireland - Vietnam (IDEAS)
Chương trình học bổng của Chính phủ Ireland niên khóa 2018-2019 dành cho các ứng cử viên Việt nam trong khuôn khổ chương trình Chia sẻ Kinh nghiệm Phát triển Ireland - Vietnam (IDEAS)
 
Thông báo về Chương trình học bổng của Chính phủ Mê-hi-cô năm 2018 
Thông báo về Chương trình học bổng của Chính phủ Mê-hi-cô năm 2018 
 
Chương trình Học bổng Pháp ngữ Du học tại Canada năm 2018
Chương trình Học bổng Pháp ngữ Du học tại Canada năm 2018
 
Thông báo tuyển sinh "Chương trình mời các nhà lãnh đạo trẻ" của Chính phủ Nhật Bản năm 2018
Thông báo tuyển sinh "Chương trình mời các nhà lãnh đạo trẻ" của Chính phủ Nhật Bản năm 2018
 
Government of Ireland Postgraduate Scholarship 2018
Government of Ireland Postgraduate Scholarship 2018
 
Chương trình học bổng toàn phần Chevening 2018/2019
Chương trình học bổng toàn phần Chevening 2018/2019
 
Thông báo buổi giới thiệu Chương trình Học bổng Chính phủ Nhật Bản JDS năm 2017
Thông báo buổi giới thiệu Chương trình Học bổng Chính phủ Nhật Bản JDS năm 2017
 
Thông báo khóa học nhân quyền ngắn hạn tại Argentina
Công văn số 454/TCCB-ĐTBD ngày 24 tháng 7 năm 2017 của Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tư pháp về việc thông báo khóa học ngắn hạn tại Argentina, Phòng Tổ chức cán bộ đề nghị Thủ trưởng các đơn vị phổ biến rộng rãi nội dung của Công văn 454 đến toàn thể các viên chức trong đơn vị mình được biết và căn cứ các điều kiện về đối tượng, nội dung khóa học để đăng ký 01 viên chức/ đơn vị tham gia.
 
JDS is offering Master Course in English in Japan
he Project for Human Resource Development Scholarship by Japanese Grant Aid (JDS) has been started in Viet Nam since 2000. Up to the present, total of 514 Fellows have been sent to Japan. JDS is now inviting potential applicants who understand its aims and are interested in 2 year master’s degree program at Japanese accepting universities for the academic year 2018-2019 JDS is the full scholarship and the program will be instructed in English. The number of JDS awards is 60 per year.
 
Thông báo tuyển sinh đi học tại Môn-đô-va năm 2017
Căn cứ Hiệp định về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục giữa Việt Nam và Môn-đô-va,  Cục Hợp tác quốc tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh đi học tại Môn-đô-va năm 2017
 
Thông báo Chương trình học bổng của Bộ Thương mại Trung Quốc năm 2017
Cục Đào tạo với nước ngoài thông báo về Chương trình học bổng đào tạo nguồn nhân lực bằng hình thức viện trợ không hoàn lại dành cho công dân các nước đang phát triển (trong đó có Việt Nam) năm học 2017
 
Thông tin các chương trình học bổng ĐH Keio - Nhật Bản
Thông tin các chương trình học bổng ĐH Keio - Nhật Bản
 
Thông báo Chương trình học bổng Endeavour (ÚC) 2018
Thông báo Chương trình học bổng Endeavour 2018
 
Chương trình bồi dưỡng tiếng Hán tại Bắc Kinh hè 2017
Chương trình bồi dưỡng tiếng Hán tại Bắc Kinh hè 2017