Thông báo các khoá đào tạo tại ISRAEL

Đăng vào 15/08/2018 09:52

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị thuộc Trường

Thực hiện Công văn số 517/TCCB-ĐTBD ngày 24 tháng 7 năm 2018 của Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Tư pháp về việc thông báo các khóa đào tạo tại Israel, Phòng Tổ chức cán bộ đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thông báo rộng rãi nội dung của các khóa đào tạo theo Phụ lục đính kèm Công văn số 517 đến các viên chức trong đơn vị mình được biết. Các viên chức có nguyện vọng tham gia dự tuyển căn cứ các tiêu chí về nội dung và đối tượng để đăng ký các khóa đào tạo nêu trên.

Thời hạn gửi danh sách cử viên chức đăng ký tham gia dự tuyển gửi về Phòng Tổ chức cán bộ trước10 ngày so với hạn đăng ký trong thông tin khóa đào tạo để Phòng Tổ chức cán bộ tổng hợp và báo cáo Ban Giám hiệu.

Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị quan tâm và phối hợp thực hiện./.

 

Xem Thông báo: TẠI ĐÂY

Xem Thông báo của Vụ Tổ chức cán bộ: TẠI ĐÂY

Xem Danh sách các Khoá học: TẠI ĐÂY