Thông báo về việc đăng ký tham gia bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giảng viên chính (hạng II)

Đăng vào 19/07/2017 10:59

Kính gửi Thủ trưởng các đơn vị thuộc Trường!

Thực hiện Công văn số 362/HVQLGD-TTBD ngày 27 tháng 6 năm 2017 của Học viện quản lý giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Mở lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giảng viên chính (hạng II), Phòng Tổ chức cán bộ đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thông báo rộng rãi tới toàn bộ viên chức của đơn vị được biết và đăng ký tham gia bồi dưỡng.

Thời hạn nộp danh sách (theo mẫu đính kèm Công văn số 362) về Phòng Tổ chức cán bộ chậm nhất là 16h00 ngày 24 tháng 7 năm 2017 để Phòng Tổng hợp và rà soát đối tượng chọn, cử.

Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị quan tâm và phối hợp thực hiện./.