Kế hoạch tổ chức lớp bồi dưỡng về công nghệ thông tin

Đăng vào 28/04/2017 16:20

Kính gửi thủ trưởng các đơn vị, 

Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2017, Trung tâm Công nghệ thông tin phối hợp với Phòng Tổ chức cán bộ tổ chức lớp bồi dưỡng về ứng dụng Công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành và giải quyết công việc (Xem Kế hoạch tại đây)

Thời gian: từ 8 giờ 30 ngày 04 tháng 05 năm 2017 (thứ 5) tại  Phòng họp A.402 Nhà A

Đề nghị thủ trưởng các đơn vị cử thành phần tham dự gồm có: 01 lãnh đạo đơn vị, 02 viên chức/người lao động thuộc đơn vị trong đó ưu tiên những người chưa được đào tạo, bồi dưỡng trong 05 năm qua để đảm bảo đáp ứng đủ yêu cầu của tự đánh giá. 

Danh sách cử tham dự xin gửi về địa chỉ: tccb@hlu.edu.vn chậm nhất là 14 giờ ngày thứ 4, 03/5/2017 để tổng hợp. 

Trân trọng cám ơn. 
Phòng Tổ chức cán bộ.