Quy chế quản lý hồ sơ công chức, viên chức và người lao động của Bộ Tư pháp (năm 2020)

Đăng vào 07/01/2021 14:27

Xem Quyết định 1818/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Quy chế quản lý hồ sơ công chức, viên chức và người lao động của Bộ Tư pháp: TẠI ĐÂY