Công văn về phổ biến, quán triệt triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức

Đăng vào 30/06/2020 15:20

Xem Công văn triển khai TẠI ĐÂY

Xem Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức TẠI ĐÂY

Xem Luật Viên chức hợp nhất TẠI ĐÂY