Thông báo điều hành nội bộ

Công văn triển khai việc kê khai giờ làm việc của giảng viên năm học 2016-2017
Công văn triển khai việc kê khai giờ làm việc của giảng viên năm học 2016-2017
 
Thông báo về việc cử viên chức tham gia Hội nghị triển khai công tác năm học 2017 - 2018
hực hiện Kế hoạch số 2321/KH-ĐHLHN ngày 07 tháng 8 năm 2017, Trường Đại học Luật Hà Nội sẽ tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm học 2017 – 2018
 
Thông báo lập danh sách đề xuất giảng viên tham gia giảng dạy Chương trình CLC học kỳ I năm học 2017-2018
Thông báo lập danh sách đề xuất giảng viên tham gia giảng dạy Chương trình CLC
 
Thông báo đăng ký chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2017
Thông báo đăng ký chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2017