Quy chế Chọn, cử và quản lý viên chức Bộ Tư pháp đi đào tạo, bồi dưỡng

Đăng vào 17/04/2017 16:40

QUY CHẾ

Chọn, cử và quản lý viên chức Bộ Tư pháp đi đào tạo, bồi dưỡng

(Ban hành kèm theo Quyết định số 112 /QĐ-BTP ngày 14 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

Xem tại đây