Thông báo học bổng Chevening 2018-2019

Đăng vào 30/10/2017 15:20

Thực hiện Công văn số 645/TCCB-ĐTBD ngày 24 tháng 10 năm 2017 của Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tư pháp về việc thông báo học bổng Chevening 2018-2019, Phòng Tổ chức cán bộ đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thông báo rộng rãi các nội dung của Công văn số 645/TCCB-ĐTBD đến các viên chức trong đơn vị mình được biết và đăng ký tham gia dự tuyển chương trình học bổng nêu trên.
Thời hạn gửi danh sách cử viên chức đăng ký dự tuyển học bổng Chevening 2018-2019 các đơn vị gửi về Phòng Tổ chức cán bộ (văn bản ký tên) và bản điện tử về tccb@hlu.edu.vn trước 16h00 ngày 31 tháng 10 năm 2017 để Phòng tổng hợp và đề xuất chọn, cử.
Đơn vị không có văn bản đề xuất coi như không có nhu cầu cử cán bộ tham gia dự tuyển.
Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị quan tâm và phối hợp thực hiện./.

Xem Thông báo TẠI ĐÂY

Xem Công văn của Bộ Tư pháp TẠI ĐÂY