Thông báo khóa học nhân quyền ngắn hạn tại Argentina

Đăng vào 02/08/2017 12:30

Kính gửi Thủ trưởng các đơn vị thuộc Trường!

Thực hiện Công văn số 454/TCCB-ĐTBD ngày 24 tháng 7 năm 2017 của Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tư pháp về việc thông báo khóa học ngắn hạn tại Argentina, Phòng Tổ chức cán bộ đề nghị Thủ trưởng các đơn vị phổ biến rộng rãi nội dung của Công văn 454 đến toàn thể các viên chức trong đơn vị mình được biết và căn cứ các điều kiện về đối tượng, nội dung khóa học để đăng ký 01 viên chức/ đơn vị tham gia.

Danh sách viên chức được cử đề nghị gửi về Phòng Tổ chức cán bộ trước 16h00 ngày 03/8/2017 để Phòng Tổ chức cán bộ tổng hợp và đề xuất chọn, cử.

Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị quan tâm, phối hợp thực hiện./.

 

Chi tiết chương trình xem TẠI ĐÂY