Thông báo buổi giới thiệu Chương trình Học bổng Chính phủ Nhật Bản JDS năm 2017

Đăng vào 02/08/2017 13:23

Thông báo buổi giới thiệu Chương trình Học bổng Chính phủ Nhật Bản JDS năm 2017

Chi tiết xem TẠI ĐÂY

Kính gửi Thủ trưởng các đơn vị thuộc Trường!

Thực hiện Công văn số 471/TCCB-ĐTBD ngày 01 tháng 8 năm 2017 của Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tư pháp về việc thông báo buổi giới thiệu Chương trình học bổng Chính phủ Nhật Băn JDS năm 2017, Phòng Tổ chức cán bộ đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thông báo rộng rãi các nội dung của Công văn số 471 đến các viên chức trong đơn vị mình được biết và lập danh sách các viên chức có nguyện vọng tham gia buổi giới thiệu Chương trình học bổng Chính phủ Nhật Băn JDS năm 2017 nêu trên.

Thời hạn gửi danh sách cử viên chức tham gia buổi giới thiệu đề nghị các đơn vị gửi về mail của Phòng Tổ chức cán bộ:tccb@hlu.edu.vn trước 16h00 ngày 04 tháng 8 năm 2017 để Phòng tổng hợp và đề xuất chọn, cử.

Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị quan tâm và phối hợp thực hiện./.

Thời gian 15:30-17:00 ngày 11/8/2017 tại Bộ Tư pháp

 

http://www.moj.gov.vn/qt/thongbao/Lists/ThongBao/Attachments/1003/471.PDF