Bộ Tiêu chuẩn và Quy trình đánh giá hoạt động giảng dạy của giảng viên Trường Đại học Luật Hà Nội

Đăng vào 10/02/2023 09:36

Xem Quyết định số 168/QĐ-ĐHLHN ngày 13/01/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội về việc ban hành Bộ Tiêu chuẩn và Quy trình đánh giá hoạt động giảng dạy của giảng viên Trường Đại học Luật Hà Nội TẠI ĐÂY